; SKZW Gdynia - News

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Kalendarz

<< Lipiec 2021 >>
Po Wt r Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Brak wydarze.

Statystyki

Op?atek Kapitanw 2018

Op?atek Kapitanw 2018

Przewodnicz?cy SK?W kpt ?w Wies?aw Piotrzkowski wraz z Rad? maj? zaszczyt zaprosi? wszystkich Cz?onków SK?W na spotkanie op?atkowe na pok?adzie katamaranu ?eglugi Gda?skiej (vis-a-vis Ró?y Wiatrów) we Wtorek 18 grudnia o godz. 1600 - Gdynia Skwer Ko?ciuszki

 

Gdy?skie Urodziny Niepodleg?ej

Gdy?skie Urodziny Niepodleg?ej

Szanowni Kapitanowie,

Nasze zg?oszenie do Parady Niepodleg?o?ci 2018 zosta?o przyj?te, w zwi?zku ze szczególn? 100 rocznic? serdecznie zapraszamy wszystkich Kapitanów do udzia?u.
Mundury w rzeczy samej obowi?zkowe (bia?e czapki kapita?skie + grantowy/czarny p?aszcz lub kurtka -  o ile pogoda pozwoli maszerowa? w mundurze).

Pragn? poinformowa?, i? szczegó?owe informacje dotycz?ce czasu i miejsca zbiórki poszczególnych grup bior?cych udzia? w Paradzie, b?d? rozes?ane w czwartek 08.11.2018.
P
rogram znajduje si? <tutaj> 

Wi?cej szczegó?ow na stronie  www.paradagdynia.pl // kpt. Anna Wypych-Namiotko Sekretarz

 

 

  

Pokaz filmu "Kapitan"

Pokaz filmu "Kapitan"

Szanowne Kole?anki i Koledzy,

 

W imieniu Realizatorów serdecznie zapraszamy na pokaz przedpremierowy filmu dokumentalnego o kapitanie Andrzeju Drapelli. 

Produkcja zosta?a zrealizowaana przez ekip? “Zawiszaków”, której dane by?o ?eglowa? z Masterem  na pok?adzie “Zawiszy Czarnego”.

 

Miejsce projekcji filmu - Muzeum Archeologiczne w Gda?sku, ul. Mariacka 25/26 dnia 10 listopada br o godzinie 1700.

  

 

 

100-lecie Niepodleg?ej

100-lecie Niepodleg?ej

Przewodnicz?cy SK?W kpt ?w Wies?aw Piotrzkowski wraz z Rad? maj? zaszczyt zaprosi? wszystkich Cz?onków Gildii 

na Uroczyste Posiedzenie Stowarzyszenia z okazji 100 rocznicy uzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci.

Uroczysto?ci rozpoczynaj? si? 23 pa?dziernika 2018 roku o godz. 1600 na pok?adzie "Daru Pomorza".

 

100 LECIE ZAPROSZENIE 

?wi?to Morza 2018

?wi?to Morza 2018

Drodzy Kapitanowie,

 
W pi?tek 22 czerwca w Gdyni rozpoczynaj? si? obchody ?wi?ta Morza i ?wi?ta Marynarki Wojennej. O 1200 22 czerwca odb?dzie si? uroczyste z?o?enie wie?ców na morzu w ho?dzie tym, którzy odeszli na "wieczn? wacht?"
podczas dzia?a? wojennych, w trakcie pe?nienia s?u?by pa?stwowej, w wyniku katastrof morskich, a tak?e podczas codziennej pracy w marynarce handlowej.
Z pok?adu jednostki Urz?du Morskiego w Gdyni KONTROLER-20, przedstawiciele Organizatorów ?wi?ta Morza z?o?? specjalnie przygotowan? wi?zank? kwiatów i uczcz? minut? ciszy pami?? po zmar?ych.

Punktem kulminacyjnym gdy?skiego ?wi?ta Morza b?dzieods?oni?cie pomnika Polski Morskiej w niedziel? 24 czerwca o godzinie 1200.
O budow? Pomnika Polski Morskiej wnioskowali Prezes Ligi Morskiej i Rzecznej Andrzej Królikowski oraz Prezes Pomorskiego Zwi?zku ?eglarskiego Bogus?aw Witkowski.
Pomys? popar?o ponad sto instytucji z ca?ego kraju. W czerwcu 2015 r. gdy?scy radni jednog?o?nie wyrazili zgod? na lokalizacj? pomnika.
Wykonanie uchwa?y powierzyli prezydentowi miasta Wojciechowi Szczurkowi. Jego budowa zosta?a sfinansowana ze sk?adek spo?ecznych, pieni?dzy sponsorów i bud?etu miasta Gdyni.
 
Nowy pomnik stan?? w centralnym punkcie Skweru Ko?ciuszki, w miejscu, wktórym do tej pory znajdowa?a si? P?yta Marynarza Polskiego. Data ods?oni?cia pomnika Polski Morskiej nie jest przypadkowa.
Pomnik zostanie ods?oni?ty podczas ?wi?ta Morza z okazji 100-lecia utworzenia Marynarki Polskiej, 100-lecia powstania Ligi Morskiej i Rzecznej, ale przede wszystkim w 100-lecie odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci.
 
Zapraszamy do zapoznania si? z ca?ym programem obchodów ?wi?ta Morza w Gdyni [tutaj] oraz do udzia?u w uroczysto?ciach. Szczególnie zach?camy do uczestnictwa w uroczysto?ci ods?oni?cia pomnika Polski Morskiej.
SK?W wystawia poczet sztandarowy.
 
Sekretarz SK?W kpt.?w Anna Wypych-Namiotko
 
 

88 rocznica podniesienia bandery na Darze Pomorza

88 rocznica podniesienia bandery na Darze Pomorza

Serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w obchodach 88 rocznicy podniesienia bandery na Darze Pomorza.

 


ZAPROSZENIE

 


ZAPROSZENIE 

 

Medal SK?W z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodleg?o?ci

Medal SK?W z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodleg?o?ci

Szanowne Kole?anki i Koledzy,

Kapitan Stefan Wysocki przygotowa? projekt okoliczno?ciowego medalu, upami?tniaj?cy 100-lecie odzyskania niepodleg?o?ci.

 

MEDAL 100-LECIA

 

Medal jest obecnie w produkcji i b?dzie wr?czany w pa?dzierniku br. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Sekretarzem Stowarzyszenia pod adresem poczta@kapitanowie.org lub telefonicznie.

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzienie SK?W

Nadzwyczajne Walne Zgromadzienie SK?W

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SK?W odb?dzie si? 22 maja 2018 roku o godzinie 1700 w Auli Akademii Morskiej w Gdyni, Wydzia? Nawigacyjny przy al. Jana Paw?a II. Zapraszamy wszystkich cz?onków do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Rada SK?W

Wielkanoc 2018

Wielkanoc 2018

?yczenia Radosnych ?wi?t Wielkanocnych wype?nionych nadziej? budz?cej si? do ?ycia wiosny i wiar? w sens ?ycia. Pogody w sercu i rado?ci p?yn?cej z faktu Zmartwychwstania Pa?skiego oraz smacznego ?wi?conego w gronie najbli?szych osób sk?ada Rada Stowarzyszenia

 

WIELKANOC 2018

Serial "PORT" w TVN Turbo

Serial "PORT" w TVN Turbo

TVN Turbo rozpocz?? emisj? serialu "PORT" o pracy portu Gdynia. Serial przedstawia prac? kapitanatu, pilotów, dokerów, stoczniowców, cumowników, holowników, d?wigów p?ywaj?cych. Premiera nowych odcinków na kanale TVN Turbo w Niedziele o godzinie 1130 i 2145, powtórki mi?dzy innymi w czwartki o 2115 i pi?tki o 1400. Kana? dost?pny te? jest w bezp?atnych telewizjach internetowych. Zapraszam do ogl?dania.

Grzegorz


Rozliczenie miesi?czne liczników Promienna 3, odczyt dnia


06.02.2018


Stan poprzedni
dn. 03.01.2018Pr?dStan Poprzedni Obecny Zu?ycie kWh Op?ata przes. zm. + energia+OZE ( 0.2408+0,2422+0,00 ) Wart. Netto Wart. Brutto0

113493 115072 1579 0,48300 762,66 938,070,24080
0,00 0,000,2422

Op?ata przesy?owa sta?a za 1 mc: 6,1 + 0,58 + 6,50 13,18 16,210,483
Razem za pr?d:
954,28
Gaz Taryfa W-3.12T

Poprzeni Obecny Zu?ycie m3 Op?ata sieciowa zmienna + paliwo ( 0,04071 + 0,11815 ) Wart. Netto Wart. Brutto0,04071

12308 12308 0


0,11815

wsp kon 11,168 kWh 0,15886 0,00 0,000,15886

Op?ata przesy?owa sta?a za 1 mc: 9,87 + 8,67 0,00 0,00
Razem za gaz
0,00
WodaPoprzedni Obecny Zu?ycie m3 Oplata za wod? 3,64 + za odprowadzenie ?cieków 4,99 Wart. Netto Wart. Brutto3,66

336 343 7 8,65 60,55 65,395,02

Op?ata za wystawienie faktury0,008,68
Wywóz ?mieciOp?ata miesi?czna 37 za wywóz ?mieci
37,00
Razem nale?no?ci
1056,67
Zaleg?e za zesz?y miesi?c
0,00
Do zap?aty
1056,67
Wygenerowano w sekund: 0.01
9,023,419 unikalne wizyty