; SKZW Gdynia - News

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Kalendarz

<< Stycze 2022 >>
Po Wt r Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Brak wydarze.

Statystyki

Facebook

Facebook

 

 

Uprzejmie informujemy, ?e w zwi?zku z zhakowaniem porzedniego SK?W Facebook fanpage nastapi?a zmiana adresu na: https://www.facebook.com/GdyniaSKZW - SK?W na skróty Facebook jest juz odpowienio zaktualizowane

 

 

100-lecie Szkolnictwa Morskiego w RP

100-lecie Szkolnictwa Morskiego w RP

Szanowni Kapitanowie,

 

W ramach przygotowa? do obchodów 100-Lecia Szkolnictwa Morskiego organizowanych przez Komisj? Konsultacyjn? Stowarzysze? Morskich, z inicjatywy kpt. ?.w. Leszka Góreckiego zostanie wybity medal okoliczno?ciowy. Wzór zosta? przez niego opracowany i okazany poni?ej.

 

Koszt medalu b?dzie wynosi? ok 20 z? brutto w zale?no?ci od ilo?ci zamówie?. Cena ta b?dzie obejmowa?a równie? koszt medali wr?czanych wa?nym osobisto?ciom.

Uprzejmie prosimy o sk?adanie zapotrzebowania na medale do Sekretarza Rady kpt. ?.w. Anny Wypych-Namiotko do 20 lutego 2020 roku (wskazane jest podanie: imienia i nazwiska oraz ilo?ci medali).

 

  

 

 

 

Bo?e Narodzenie 2019

Bo?e Narodzenie 2019

W Wigili? Bo?ego Narodzenia Gwiazda Pokoju drog? wska?e.

Zapomnijmy o uprzedzeniach, otwórzmy pud?a s?odkich marze?.

Niechaj Anio?ki z Panem Bogiem, jak Trzej Królowie z dary swymi,

stan? cicho za Twoim progiem, by spe?ni? to, co dot?d by?o snami.

Ciep?em otulmy naszych bliskich i u?miechnijmy si? do siebie.

?wi?t magia niechaj zjedna wszystkich, niech w domu b?dzie Wam jak w niebie...

 

Rada Stowarzyszenia sk?ada Wszystkim ?yczenia zdrowych i pogodnych

?wi?t Bo?ego Narodzenia 2019.

 

 

2019 Mini Przegl?d Filmw Morskich

2019 Mini Przegl?d Filmw Morskich

 

Miasto Gdynia serdecznie zaprasza na kolejn? edycj? Mini Przegl?du Filmów Morskich przygotowan? w ramach projektu Legenda Morska Gdyni.

Partnerem strategicznym przegl?du jest Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, z siedzib? przy ulicy Zawiszy Czarnego 1B.  

W programie nadchodz?cej edycji mini-festiwalu 26 listopada (17:00-20:30) znalaz?y si? zarówno tytu?y premierowe, jak i d?ugo oczekiwana przez mi?o?ników transatlantyków retrospekcja filmowa.

Dokument autorstwa Miros?awa Borka pt. "Eugeniusz Kwiatkowski. M?? stanu." to film bardzo wa?ny dla Gdyni, ale tak?e dla wszystkich Polaków, którego warto?? nale?y dodatkowo doceni?

w kontek?cie nie wybrzmia?ych jeszcze obchodów 100-lecia odzyskania niepodleg?o?ci przez Polsk?.

Ogromn? estym? obdarzano ostatni - 9. polski transatlantyk - TSS "Stefan Batory", po którym pozosta?a ju? tylko barwna historia oraz dokumentacja fotograficzno-faktograficzna.

Reporta? "Dziewi?ty ostatni? z 1988 r. jest zapisem dokumentalnym ostatniego rejsu morskiego TSS "Stefana Batorego", transatlantyku maj?cego do dnia dzisiejszego wiern? grup? mi?o?ników na ca?ym ?wiecie.

Uzupe?nieniem dwóch opisywanych obrazów b?dzie reporta? z rejsu dooko?a ?wiata "Daru M?odzie?y" ("Rejs Niepodleg?o?ci") oraz foto-projekcje wybranych fotografii z konkursu "Legenda Morska w Obiektywie 2018-2019".

 

 

 

Program szczegó?owy pokazów:

 

17:00-17-15 – przywitanie go?ci, Wprowadzenie - Aleksander Jakub Gosk, wicedyrektor Muzeum Marynarki Wojennej

17:15-18:05   „Eugeniusz Kwiatkowski. M?? stanu” 2019 r. re?. Miros?aw Bork 50’28

18:05-18:20 Dyskusja moderowana – w tym Ida Bork, Aleksander Gosk

18:20-18:30 Etiudy z warsztatów filmowych dla m?odzie?y „Legenda Morska Gdyni”  10'-12’

18:30-18:45 Przerwa – w przerwie Foto pokaz z konkursu „Legenda Morska w Obiektywie” (ok. 120 fotografii)

18:45-18:50 Zapowied? filmu „Dziewi?ty ostatni?” – reporta?  z ostatniego rejsu TSS „Stefana Batorego” - Aleksander Jakub Gosk oraz Jerzy Drzemczewski

18:50-19:50  „Dziewi?ty ostatni?” 1988 r. 60’14’’ scenariusz W?odzimierz St?pi?ski, Jerzy Drzemczewski, re?. W?odzimierz St?pi?ski, czas trwania 60:14 min.
19:50-20:05 dyskusja, w tym rozmowa z Jerzym Drzemczewskim oraz innymi cz?onkami za?ogi transatlantyku
20:05-20:50 Reporta? filmowy z wyprawy dooko?a ?wiata „Daru M?odzie?y” „Rejs Niepodleg?o?ci 2018-2019" - zdj?cia Piotr Lewandowski, producent Uniwersytet Morski w Gdyni.

 

Wi?cej na www.legendamorska.pl  

 

 

101 Gdy?skie Urodziny Niepodleg?ej

101 Gdy?skie Urodziny Niepodleg?ej

Szanowni Kapitanowie,

 

Jak co roku Stowarzyszenie zg?osi?o ch?? uczestniczenia w Gdy?skiej Paradzie Niepodleg?o?ci. Tegoroczne obchody zosta?y og?oszone pn. „101. Gdy?skie Urodziny Niepodleg?ej”.

Bardzo prosimy o stawienie si? w wyznaczonym sektorze maksymalnie do godziny 10:50 (sektor A). Na miejscu harcerze b?d? kierowali w odpowiednie miejsca.

Poni?ej mapka z podzia?em na sektory. Wszelkie pytania mog? by? kierowane do oragnizatorów Parady pod numerem 576 122 220.

 

 

Szyk parady nie podlega negocjacjom ani zmianom. Prosimy o respektowanie zalece? zawiaduj?cych ruchem harcerzy.

Nim wyruszy Parada, o godzinie 12:00 zapraszamy do wspólnego od?piewania hymnu.

 

Ratusz Informuje równie?, ?e w dniu 11.11.2019 od godziny 10:00, dla uczestników parady zostanie uruchomiona wypo?yczalnia flag. Ch?tnych zapraszamy do namiotu zlokalizowanego przy Pomniku Gdynian Wysiedlonych.

Wypo?yczon? flag? nale?y zwróci? na Skwerze Ko?ciuszki (okolice Pomnika Polski Morskiej) w dedykowanym samochodzie.

  

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Kapitanów do udzia?u.

Mundury w rzeczy samej obowi?zkowe (bia?e czapki kapita?skie + grantowy/czarny p?aszcz lub kurtka -  o ile pogoda pozwoli maszerowa? w mundurze).

Wi?cej szczegó?ow na stronie  www.paradagdynia.pl

 

 

 

Kalendarz 2020

Kalendarz 2020

Szanowni Koledzy

 

Jak co roku kpt. Ryszard Kucik podj?? akcj? wydrukowania marynistycznego kalendarza.

 

Tematem wiod?cym pozostaj? unikalne ?aglowce i statki wkomponowane w stare mapy nawigacyjne.

 

Poni?ej strona tytu?owa kalendarza z mini formatkami ka?dej ze stron.

Format A3, uk?ad horyzontalny z gwarantowan? jako?ci? papieru - nie dro?ej ni? 60z? (uzale?nione od wielko?ci nak?adu).

 

Wszystkich ch?tnych prosimy o deklaracj? do wtorku 22 X 2019 do Sekretarza Stowarzyszenia kpt. Wypych-Namiotko (telefonicznie, mail'owo, osobi?cie).

 

 

 

Kalendarz 2020    

 

 

 

Wodowanie ksi??ki kpt.?.w. Jacka Lewandowskiego

Wodowanie ksi??ki kpt.?.w. Jacka Lewandowskiego
Z prawdziw? przyjemno?ci? zapraszamy na wodowanie nowej ksi??ki marynistycznej Wydawnictwa Marpress (patronat Muzeum Marynarki Wojennej, Uniwersytetu Morskiego oraz Legendy Morskiej Gdyni) 
autorstwa kpt. ?.w. Jacka Lewandowskiego pt. „Kubryk pierwszy lewy” (kandydatka na „Darze M?odzie?y” – niezwyk?y rejs na zlot ?aglowców do Osaki w Japonii).
 
Zaproszenie wraz z linkiem do strony www.muzeummw.pl przekaza? zast?pca dyrektora Muzeum MW Pan Jakub Gosk.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich wraz z rodzinami i pryjació?mi.

Wodowanie ksi??ki - wtorek, 13 sierpnia 2019 r. o godz. 17.00 - Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego 1 B.

 
WST?P WOLNY !!!
 
 

?wi?to Morza 2019

?wi?to Morza 2019

Gdynia ?wi?to Morza 2019

 

Szczegó?owy Program ?wi?ta Morza 2019 znajduje si? w linku:

<TUTAJ>

lub na naszej stronie Facebook

 

Ponad to Ojciec Edward Pracz serdecznie zaprasza na msz? niedzieln?  23 czerwca o godz. 10:30, z przemarszem do pomnika Polski Morskiej i pocz?stunkiem serwowanym na tarasie Uniwersytetu Morskiego Wydz. Nawigacyjny od strony Planetarium (basenu jachtowego).

W rzeczy samej umundurowanie mile widziane !!!

 

Bardzo serdecznie zapraszamy 


Kapita?ski obiad 2019

Kapita?ski obiad 2019

Szanowni Kapitanowie,

 

Tradycyjny kapita?ski obiad na zako?czenie akademickiego trybu pracy naszego Stowarzyszenia, tj. przed wakacjami, planowany jest 18 czerwca o godz. 14 w barze uczelnianym Uniwersytetu Morskiego (budynek przy ul. Morskiej 81-87).

Tym razem elegancki serwis i smaczne menu zapewni firma Faltom. Koszt obiadu 50 z?.

Bardzo prosimy o zg?aszanie si? i dokonywanie wp?at do kolegi kpt. Andrzeja Karnata lub kpt. Bogdana Bronickiego. W czasie wtorkowego spotkania 11 czerwca chcemy zamkn?? list?. Prosimy o obecno?? lub kontakt telefoniczny.

 

W czasie uroczystego obiadu przewidujemy wr?czanie baretek i certyfikatów dla Kapitanów Seniorów „90 +” i „75 +”.

 

Bardzo serdecznie zapraszamy  

 

Wielkanoc 2019

Wielkanoc 2019

Rada Stowarzyszenia serdecznie zaprasza na wspólne celebrowanie Wielkanocnego Jajka wraz z kolegami Elektrykami oraz Mechanikami na Darze Pomorza 16 kwietnia 2019 roku o godz. 1700.

Spotkanie integracyjne Stowarzysze? w Stella Maris u o. Pracza 07 maja 2019 roku.

   

Wygenerowano w sekund: 0.01
16,808,008 unikalne wizyty