; SKZW Gdynia - News

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Kalendarz

<< Czerwiec 2021 >>
Po Wt r Cz Pi So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Brak wydarze.

Statystyki

Zmiana cz?stotliwo?ci spotka? Kapitanw

Zmiana cz?stotliwo?ci spotka? Kapitanw

Rada SK?W na spotkaniu w dniu 17 wrze?nia br. przyj??a decyzj? dotycz?c? cz?stotliwo?ci spotka? Kapitanów wychodz?c naprzeciw pandemii.

Dla zredukowania ryzyka zara?enia wirusem i pozostaj?c w zgodzie z zaleceniami ale dla utrzymania naszych  kontaktów b?dziemy spotkania organizowa? jeden raz w miesi?cu !

90 rocznica podniesienia bandery na "Darze Pomorza"

90 rocznica podniesienia bandery na "Darze Pomorza"
Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego Pan dr Robert Dom?a? oraz Prezes Stowarzyszenia Przyjació? Daru Pomorza Pan kpt ?w Stefan Krella, maj? zaszczyt zaprosi? na uroczyste po?wi?cenie i podniesienie bandery na "Statku Muzeum Dar Pomorza" w Gdyni.
Uroczysto?? odb?dzie si? 13 lipca o godzinie 1000 na pok?adzie "Statku Muzeum Dar Pomorza" w Gdyni w XC rocznic? podniesienia polskiej bandery na Darze Pomorza. Zapraszamy w mundurach. (wej?cie na zaproszenie)

Zbudowany w 1909 roku, w hamburskiej stoczni Blohm & Voss ?aglowiec, pod nazw? Prinzess Eitel Friedrich wszed? do s?u?by morskiej jako niemiecki statek szkoleniowy 6 kwietnia 1910 roku, wychodz?c w dziewiczy rejs do Christiansand i Antwerpii.

 

W 1919 roku przekazano go Francuzom w ramach reparacji wojennych. W polskie r?ce ?aglowiec trafi? w 1929. Zakupiono go dla Szko?y Morskiej w Gdyni za kwot? 7000 funtów szterlingów (oko?o 8 procent ówczesnej warto?ci) i nazwano „Pomorze".

Pierwsi polscy marynarze przybyli w grudniu 1929 roku. Na prze?omie 1929 i 1930 roku „Pomorze" przeholowano do du?skiej stoczni w Nakskov, gdzie przeszed? remont generalny, podczas którego m.in. wstawiono silnik spalinowy.

Dla podkre?lenia ofiarno?ci „Pomorzan" ?aglowiec otrzyma? now? nazw? - „Dar Pomorza".

 

 

 

 

Nast?pca szkolnego barku „Lwów" przyby? na gdy?sk? red? 19 czerwca 1930 roku. Kilka dni pó?niej podniesiono na „Darze Pomorza" polsk? bander?, sam statek za? po?wiecono. „Ojcem chrzestnym" zosta? Eugeniusz Kwiatkowski, piastuj?cy wówczas funkcj? ministra przemys?u i handlu.

„Matk? chrzestn?" zosta?a Maria Janta-Po?czy?ska, ma??onka dra Leona Janty-Po?czy?skiego, ówczesnego ministra rolnictwa, a jednocze?nie prezesa Wojewódzkiego Komitetu Floty Narodowej na Pomorzu. Msz? ?wi?t? celebrowa? biskup ds. morskich Stanis?aw W. Okoniewski.

Przy okazji po?wi?cenia statku przekazano za?odze cenne dary: dwa komplety posrebrzanych sztu?ców oraz okoliczno?ciow? bander? z god?em Pomorza - Gryfem Pomorskim.

 

Nied?ugo potem, 26 lipca 1930 roku „Dar Pomorza" wyruszy? w pierwsz? 2-miesi?czn? podró? szkoln? po wodach europejskich, pe?ni?c przez kolejne lata rol? Ambasadora Polski na morzach ca?ego ?wiata.
Pod polska bander? op?yn?? kul? ziemsk?, podczas 105 podró?y wyszkoli?o si? na nim blisko 14 tysi?cy marynarzy. Statek przeby? w tym czasie ponad pó? miliona mil morskich. Dwukrotnie si?ga? po trofea w The Tall Ships' Races.

Zosta? odznaczony Krzy?em Komandorskim z Gwiazd? Orderu Odrodzenia Polski. W 2009 roku obchodzili?my 100-lecie wodowania legendarnego ?aglowca.

„Dar Pomorza" s?u?y? polskiemu szkolnictwo morskiemu do lat 80. We wrze?niu 1981 roku pop?yn?? w ostatni rejs szkolny do fi?skiego portu Kotka. 4 lipca nast?pnego roku jego zadania przej?? nowo zbudowany „Dar M?odzie?y".

Wycofany ze s?u?by czynnej ?aglowiec od 1983 roku jest oddzia?em Centralnego Muzeum Morskiego i s?u?y polskiemu spo?ecze?stwu jako statek-muzeum. Dzi? Bia?a Fregata, jako kolebka polskich kapitanów i nawigatorów, pozostaje trwa?ym elementem morskiej historii Polski.

Pe?ni?c funkcj? symbolicznego ratusza miasta, jest „Dar Pomorza" ozdob? gdy?skiego portu i dum? Polaków. Na swoje go?cinne pok?ady przyci?ga rocznie ponad 100 tysi?cy zwiedzaj?cych.


[?ród?o: Centralne Muzeum Morskie]

 

Kpt. Adam Weintrit Rektorem UM w Gdyni

Kpt. Adam Weintrit Rektorem UM w Gdyni

Niezmiernie nam mi?o zakomunikowa?, i? kpt. ?w Adam Weintrit zosta? wybrany 21 maja 2020 roku Rektorem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na kadencj? 2020-2024. 

?yczymy sukcesów oraz wytrwa?o?ci w realizacji ambitnego planu nakre?lonego przed wyborami. Szczególnie za? w ugruntowywaniu pozycji Uczelni w Gdyni jako czo?owego mi?dzynarodowego o?rodka akademickiego w zakresie kszta?cenia i bada? naukowych na potrzeby gospodarki morskiej w wymiarze krajowym, regionalnym, europejskim i globalnym.

 

Kpt. ?w Adam Weintrit wygra? wybory ju? w pierwszej turze, uzyskuj?c 29 g?osów elektorskich (na 44 wa?nie oddanee). Gratulacje!

 

 

 

Program wyborczy Nowego Rektora <tutaj>


Wi?cej o wyborach rektora <tutaj>

 

 

 

Wielkanoc 2020

Wielkanoc 2020

 

 

 

 

Zawieszenie tymczasowe Spotka? SK?W

Zawieszenie tymczasowe Spotka? SK?W

 

 

 

W zwi?zku z koronawirusem zawieszamy spotkania SK?W do odwo?ania.

 

 

Rada SK?W

Stowarzyszeniowy znaczek w nowej wersji

Stowarzyszeniowy znaczek w nowej wersji

Zbli?aj?ca si? rocznica (okr?g?a - setna) szkolnictwa morskiego obfituje równie? w propozycje od?wie?enia graficznego znanych nam znaków.

Kolega Wysocki przedstawi? poni?ej próbki swych prac ze znakiem Stowarzyszenia. Zostan? one zapewne wykorzystane w materia?ach rocznicowych.

 

 

................ 

 

 

100 Rocznica za?lubin Polski z morzem

100 Rocznica za?lubin Polski z morzem

Obchody 100 rocznicy Za?lubin Polski z morzem rozpoczynaj? sie ju? 10 lutego br. o 0930 w Pucku, uroczystym przyjazdem historycznego poci?gu z Gda?ska.

 

Serdecznie zapraszamy w imieniu Ligi Morskiej i Rzecznej oraz Miasta Puck.

 

 

 

 

Mamy równie? ogromn? przyjemno?? zaprosi? w imieniu: Towarzystwa Upi?kszania Miasta Pucka, Polskiego Towarzystwa Nautologicznego oraz O?rodka Kultury, Sportu i Turystyki Gminy Puck 

na okoliczno?ciow? konferencj? z okazji 100 rocznicy Za?lubin Polski z morzem.

Konferencja odb?dzie si? 8 lutego 2020 roku o godz. 1000 w sali Mario Centrum Kulturalno-Duszpasterskiego w Pucku przy Judyckiego 8.

 

 

 

 


Facebook

Facebook

 

 

Uprzejmie informujemy, ?e w zwi?zku z zhakowaniem porzedniego SK?W Facebook fanpage nastapi?a zmiana adresu na: https://www.facebook.com/GdyniaSKZW - SK?W na skróty Facebook jest juz odpowienio zaktualizowane

 

 

100-lecie Szkolnictwa Morskiego w RP

100-lecie Szkolnictwa Morskiego w RP

Szanowni Kapitanowie,

 

W ramach przygotowa? do obchodów 100-Lecia Szkolnictwa Morskiego organizowanych przez Komisj? Konsultacyjn? Stowarzysze? Morskich, z inicjatywy kpt. ?.w. Leszka Góreckiego zostanie wybity medal okoliczno?ciowy. Wzór zosta? przez niego opracowany i okazany poni?ej.

 

Koszt medalu b?dzie wynosi? ok 20 z? brutto w zale?no?ci od ilo?ci zamówie?. Cena ta b?dzie obejmowa?a równie? koszt medali wr?czanych wa?nym osobisto?ciom.

Uprzejmie prosimy o sk?adanie zapotrzebowania na medale do Sekretarza Rady kpt. ?.w. Anny Wypych-Namiotko do 20 lutego 2020 roku (wskazane jest podanie: imienia i nazwiska oraz ilo?ci medali).

 

  

 

 

 

Bo?e Narodzenie 2019

Bo?e Narodzenie 2019

W Wigili? Bo?ego Narodzenia Gwiazda Pokoju drog? wska?e.

Zapomnijmy o uprzedzeniach, otwórzmy pud?a s?odkich marze?.

Niechaj Anio?ki z Panem Bogiem, jak Trzej Królowie z dary swymi,

stan? cicho za Twoim progiem, by spe?ni? to, co dot?d by?o snami.

Ciep?em otulmy naszych bliskich i u?miechnijmy si? do siebie.

?wi?t magia niechaj zjedna wszystkich, niech w domu b?dzie Wam jak w niebie...

 

Rada Stowarzyszenia sk?ada Wszystkim ?yczenia zdrowych i pogodnych

?wi?t Bo?ego Narodzenia 2019.

 

 

Wygenerowano w sekund: 0.00
9,024,747 unikalne wizyty